ToR/Expert to produce a national paper with recommendations for the educational and civil protection authorities on national level.

You are here

WVA is looking for an expert/group of experts to produce a national paper with recommendations for the educational and civil protection authorities on national level.  

Since March 2021, World Vision Albania (WVA) started implementing the project “Building resilience and preparedness skills through DRR and school community engagement” a project supported by UNICEF through the SDG Acceleration Fund, through financing of the Government of the Netherlands and implemented by World Vision Albanian (WVA).

The project aims at preparing the education system in Albania to respond in due time to key challenges caused by future civil emergencies.

 

Purpose of the Service 

In the framework of the implementation of this project, WVA is looking for an expert/group of experts to produce a national paper with recommendations for the educational and civil protection authorities on national level.  

For this reason, the awarded expert/ group of experts will need to gather key learnings and actions from previous activities such as schools drills and webinars in order to produce this document. 

Key recommendations for national level and local level policy makers/ implementers need to be formulated by the expert/s in terms of what strategies need to be revised/ adapted, what budget allocations need to be considered and what action plans need to be in place to ensure safe and resilient schools for the future.   

 

After the design of the policy paper in close consultation with WVA staff, the expert/ experts are expected to present the findings of this document at the national closing event, organized by UNICEF, WVA and with representatives from the Ministry of Education, Sports and Youth, National Agency of Civil Protection, Ministry of Defence representatives and key stakeholders from implementation in local level. 

 

The policy paper will be aimed at ensuring sustainability of planned and implemented activities in national level and will be designed in such way to create synergies between local to national level interventions; aiming at educating communities in local level to be aware of what they are entitled regarding their children’s safety and DRR at school. 

Responsibilities of the Contracted Expert (s):  

 1. Review existing legal framework, policies and responsible structures in the field of civil protection in Albania with specific focus on school and community resilience.  
 2. Gather information from previous activities implemented in the framework of the project and conduct consultations with six (6) targeted schools.  
 3. Design the policy paper included with key recommendations from school communities regarding planning and budgeting for DRR/safety in schools both in local and national level as well as formulate specific policy recommendations from the expert/s perspective regarding synergies among strategies, budgets and action plans for a resilient education system in Albania.   
 4. Present the document including challenges, best practices, findings and recommendations at the final project event in December 2021, to national stakeholders from the Ministry of Education, Sports and Youth, Civil Protection, municipalities agencies etc. 
Proposal/ Documents required for submission are found in the ToR (Terms of Reference) attached.

Deadline for receipt of applications:  03 May 2021, Questions/requests should be made by latest 23 April, 2021 to the following e-mail address:  Argen_Cani@wvi.org.

 

 

Application procedure: 

Applications should be sent:  

 

 1. by e-mail, named  Design of a policy paper with key recommendations for policy makers regarding planning and budgeting for DRR/safety in schools both in local and national level to the following e-mail address:  Procurement_Albania@wvi.org  

  ***The technical documents and Technical Proposal shall be placed in a separate e-mail clearly named “TECHNICAL PROPOSAL”, Design of a policy paper with key recommendations for policy makers regarding planning and budgeting for DRR/safety in schools both in local and national level.”  “and name of the Consultant.”  
   

 2. in a sealed envelope marked:  Design of a policy paper with key recommendations for school communities regarding planning and budgeting for DRR/safety in schools both in local and national level.  

   The envelope should be addressed to:  World Vision Albania, Rr. Skenderbej,Ndertesa Gurten Nr. 116,Tirane 

 **The original and all the copies of the Technical Proposal shall be placed inside of a sealed envelope clearly marked Design of a policy paper with key recommendations for school communities regarding planning and budgeting for DRR/safety in schools both in local and national level.”   

                 Name and address of the Consultant. 

 

Similarly, the original Financial Proposal shall be placed inside of a sealed envelope clearly marked “FINANCIAL PROPOSAL” followed by the name of the assignment, name and address of the Consultant, and with a warning “DO NOT OPEN WITH THE TECHNICAL PROPOSAL.”  

The sealed envelopes containing the Technical and Financial Proposals shall be placed into one outer envelope and sealed. This outer envelope shall bear the submission address, the name of the assignment, Consultant’s name and the address, and shall be clearly marked “DO NOT OPEN BEFORE the deadline of submission.”   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WVA po kërkon një ekspert / grup ekspertësh për të prodhuar një dokument kombëtar me rekomandime për autoritetet arsimore dhe të mbrojtjes civile në nivelin kombëtar.
 
Që nga Marsi 2021, World Vision Albania (WVA) filloi zbatimin e projektit "Ndërtimi i aftësive të rezistencës dhe gatishmërisë përmes DRR dhe angazhimit të komunitetit shkollor" një projekt i mbështetur nga UNICEF përmes SDG Acceleration Fund, përmes financimit të Qeverisë së Hollandës dhe zbatuar nga World Vizioni Shqiptar (WVA).
 
Projekti synon përgatitjen e sistemit arsimor në Shqipëri për t'iu përgjigjur në kohën e duhur sfidave kryesore të shkaktuara nga emergjencat civile të ardhshme.
 
Qëllimi i Shërbimit
Në kuadrin e zbatimit të këtij projekti, WVA po kërkon një ekspert / grup ekspertësh për të prodhuar një dokument kombëtar me rekomandime për autoritetet arsimore dhe të mbrojtjes civile në nivelin kombëtar.
 
Për këtë arsye, eksperti / grupi i ekspertëve të vlerësuar do të duhet të mbledhin mësime dhe veprime kryesore nga aktivitetet e mëparshme siç janë stërvitjet e shkollave dhe uebinarët në mënyrë që të prodhojnë këtë dokument.
 
Rekomandimet kryesore për politikëbërësit / zbatuesit e nivelit kombëtar dhe të nivelit lokal duhet të formulohen nga eksperti në lidhje me atë se çfarë strategjish duhet të rishikohen / përshtaten, cilat alokime buxhetore duhet të merren parasysh dhe cilat plane të veprimit duhet të ekzistojnë për të sigurojnë shkolla të sigurta dhe elastike për të ardhmen.
 
Pas hartimit të dokumentit të politikave në konsultim të ngushtë me stafin e WVA, eksperti / ekspertët pritet të paraqesin gjetjet e këtij dokumenti në aktivitetin kombëtar të mbylljes, të organizuar nga UNICEF, WVA dhe me përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë , Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, përfaqësuesit e Ministrisë së Mbrojtjes dhe palët kryesore të interesit nga implementimi në nivelin lokal.
 
Dokumenti i politikave do të synojë të sigurojë qëndrueshmëri të aktiviteteve të planifikuara dhe të zbatuara në nivelin kombëtar dhe do të hartohet në atë mënyrë që të krijojë sinergji midis ndërhyrjeve të nivelit lokal në atë kombëtar; duke synuar edukimin e komuniteteve në nivelin lokal për të qenë të vetëdijshëm për atë që ata kanë të drejtë në lidhje me sigurinë e fëmijëve të tyre dhe DRR në shkollë.
 
Përgjegjësitë e Ekspertit (eve) të Kontraktuar:
 
Rishikoni kornizën ekzistuese ligjore, politikat dhe strukturat përgjegjëse në fushën e mbrojtjes civile në Shqipëri me fokus të veçantë në qëndrueshmërinë e shkollës dhe komunitetit.
Mblidhni informacione nga aktivitetet e mëparshme të implementuara në kornizën e projektit dhe zhvilloni konsulta me gjashtë (6) shkolla të synuara.
Dizajnoni dokumentin e politikave të përfshirë me rekomandimet kryesore nga komunitetet shkollore në lidhje me planifikimin dhe buxhetimin për DRR / sigurinë në shkolla si në nivelin lokal dhe kombëtar, si dhe formuloni rekomandime specifike të politikave nga perspektiva e ekspertëve në lidhje me sinergjitë midis strategjive, buxheteve dhe planeve të veprimit për një sistem arsimor elastik në Shqipëri.
Paraqisni dokumentin duke përfshirë sfidat, praktikat më të mira, gjetjet dhe rekomandimet në ngjarjen përfundimtare të projektit në dhjetor 2021, para aktorëve kombëtar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Mbrojtjes Civile, agjencive të komunave etj.
 
Propozimi / Dokumentet e kërkuara për paraqitje gjenden në ToR (Kushtet e Referencës) bashkëlidhur.
Afati i fundit për marrjen e aplikacioneve: 03 Maj 2021, Pyetjet / kërkesat duhet të bëhen deri më 23 Prill 2021 në adresën e mëposhtme të postës elektronike:  Argen_Cani@wvi.org.
 
Procedura e aplikimit:
Aplikimet duhet të dërgohen:
 
1-  përmes postës elektronike, me emrin "Dizajnimi i një dokumenti politikash me rekomandimet kryesore për politikëbërësit në lidhje me planifikimin dhe buxhetimin për DRR / sigurinë në shkolla si në nivelin lokal dhe atë kombëtar" në adresën e mëposhtme të postës elektronike: Procurement_Albania@wvi.org
 
*** Dokumentet teknike dhe Propozimi Teknik do të vendosen në një e-mail të veçantë të emëruar qartë "PROPOZIM TEKNIK", "Hartimi i një dokumenti politikash me rekomandimet kryesore për politikëbërësit në lidhje me planifikimin dhe buxhetimin për DRR / sigurinë në shkollat ​​si në ato lokale dhe niveli kombëtar. ”
       "Dhe emri i Konsulentit."
 
2-  në një zarf të mbyllur të shënuar: Hartimi i një dokumenti politikash me rekomandimet kryesore për komunitetet shkollore në lidhje me planifikimin dhe buxhetimin për DRR / sigurinë në shkolla si në nivelin lokal ashtu edhe në atë kombëtar.
 
 Zarfi duhet t'i drejtohet: World Vision Albania, Rr. Skenderbej, Ndertesa Gurten Nr. 116, Tirane
 ** Origjinali dhe të gjitha kopjet e Propozimit Teknik do të vendosen brenda një zarfi të mbyllur të shënuar qartë “Hartimi i një dokumenti politikash me rekomandime kryesore për komunitetet shkollore në lidhje me planifikimin dhe buxhetimin për DRR / sigurinë në shkolla si në nivelin lokal ashtu edhe në atë kombëtar. "
            Emri dhe adresa e Konsulentit.
 
Në mënyrë të ngjashme, Propozimi Financiar origjinal do të vendoset brenda një zarfi të mbyllur të shënuar qartë "PROPOZIM FINANCIAR" i ndjekur nga emri i detyrës, emri dhe adresa e Konsulentit, dhe me një paralajmërim "MOS HAPI ME PROPOZIMIN TEKNIK".
 

Zarfat e mbyllur që përmbajnë Propozimet Teknike dhe Financiare duhet të vendosen në një zarf të jashtëm dhe të mbyllen. Ky zarf i jashtëm do të ketë adresën e dorëzimit, emrin e detyrës, emrin e Konsulentit dhe adresën, dhe do të shënohet qartë "MOS HAPNI PARA afatit të fundit të dorëzimit."

 

Tungjatjeta.al

 
Ardiani, 8 vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Me 400 lekë në muaj do të mund të ndjekë një plan individual zhillimi, me ekip të specializuar!

Elvani, 8 vjeç
Librazhd

Diagnostikuar me autizëm. Me 400 lekë në muaj, do të bëhet e mundur të marrë shërbimet e nevojshme mjekësore!

Bruna, 7 vjeçe
Shqipëri

 Diagnostikuar me çrregullime të spektrit të autizmit.

Fjorida, 11 vjeçe
Librazhd

Vuan nga ischemia cerebrale e avancuar.
Me 400 lekë në muaj ajo do të mund fillojë të flasë më qartë.

Klajdi, 11 vjeç
Shqipëri

I diagnostifikuar me Paralizë Cerebrale/Paraplegji.  Me 400 lekë në muaj do mund të marrë seanca fizioterapie për të përmirësuar lëvizjet

Donaldi, 10 vjeç
Shqipëri

Leonora, 16 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Epilepsi e gjeneralizuar. Ka nevojë për seanca logopedie.

Irena, 10 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Ka nevojë për trajtim të specializuar.

Alesia, 9 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Spina bifida/Paraplegji.
"Me 400 lekë në muaj, unë do të mundem të shkoj në shkollë me makinë."

Emiljano, 2 vjeç
Shqipëri

Vuan nga Paraliza Cerebrale. Me 400 lekë në muaj, ai do të mund të ecë.

Oligerta, 14 vjeçe
Shqipëri

Diagnostikuar me Paralizë Cerebrale. Ajo nuk flet, nuk reagon ndaj asgjëje, nuk lëviz asnjë gjymtyrë.

Marigleni, 9-vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Ka nevojë për seanca logopedie.

Juliani, 12 vjeç
Librazhd

Ai ka probleme me shikimin.
"Me 400 lekë në muaj, unë do të mund të shikoj më mirë".

Gabriela, 15 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga çrregullimet e spektrit të autizmit.
“Me 400 lekë në muaj, unë do të mundem të mësoj gërmat e alfabetit".

Arjani, 15 vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi fëminor. Ka nevojë për shërbime logopodie.

Selma, 4 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Spina bifida/Paraplegji.
Me 400 leke në muaj ajo do të fillojë të lëvizë dhe të artikulojë fjalët e para.

 

Emanueli, 4 vjeç
Shqipëri

Vuan nga Sindroma WEST (Encefalopati Epileptogjene). Me 400 lekë në muaj, ai do të mësojë të qëndrojë ulur

Arta, 7 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga paraliza cerebrale. Nuk mund të qëndrojë në këmbë për nje kohë të gjatë.

Ana, 15 vjeçe
Shqipëri

Diagnostikuar me Paralizë Cerebrale. Nuk mund te ecë dhe të flasë. Me 400 lekë në muaj do të marrë ndihmë te specializuar!

Jasmina, 7 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Sindroma Rett, një sëmundje e rrallë gjenetike që e bën të sëmurin të humbasë të folurën, oreksin, përdorimin e duarve dhe shumë

Sara, 6 vjeçe
Shqipëri

Sara vuan nga Paraliza Cerebrle
​Me 400 lekë në muaj ajo do të marrë fizioterapi dhe do të ndiejë më pak dhimbje trupi.

Soni, 11 vjeç
Shqipëri

Altin, 3 vjeç
Shqipëri

Altini e takojmë në oborrin e shtëpisë… Në muajin Shkurt ai bën 3 vjeç… Ka një buzëqeshje të ëmbël dhe kur qesh sytë e tij të mëdhej i nd

Twitter Feed

 

Facebook Feed

 

Jetë në plotësi për çdo fëmijë

Ne punojmë në mbi 

179

komunitete

8

zona të Shqipërisë
përmes programeve

19

Bashki
përmes programeve dhe projekteve

me mbi 60,000

fëmijë

Ne punojmë në

2

Komuna

22

Komunitete

Na Kontaktoni

Shqipëri
 • Rruga “Skënderbej”, Ndërtesa Gurten,
  Kati 2, Tirana, Albania
 • Tel: +355 4 2419601
 • Email: tirana@wvi.org
Kosovë
 • Rruga "Lorenc Antoni|, Nr.38, 10000 Prishtinë, Kosovë
 • Tel: +381 (0)38 221 812

Na Ndiqni