ToR/Expert to design a practical resource manual with psycho-educational games and activities

You are here

World Vision Albania (WVA) is implementing “Building resilience and preparedness skills through DRR and school community engagement” project, supported by UNICEF, SDG Acceleration Fund, through Dutch Government funding.  

In the framework of this project, WVA is looking for an expert/ group of experts to design a pratical resource manual with psycho-educational games and activities for children and adolescents in a context of a post disaster/ emergency situation and supporting the mental wellbeing of children in schools' settings.  

Responsibilities of the Contracted Experts:   

 1. Review existing WVA’s manual on child friendly spaces and adapt, enrich psycho-educational activities/ exercises games to be used for the creation of the manual for school settings; 
 2. Categories activities for age appropriate groups for early childhood, middle childhood and adolescents by including gender/ disability components throughout each of the developmental phases;  
 3. Address topics of trauma, stress, aspects of mental health affecting children and adolescents in a context of during/ port emergency response throughout the manual to be conducted in school settings;  
 4. Design the practical exercises for psycho-social staff in schools to conduct and suggestions upon usage of didactical, development materials per exercises/ games/ activities suggested;  
 5. Suggest practical aspects of using art therapy, music therapy, mindfulness practices etc throughout each of the developmental phases;  
 6. Facilitate 6 orientation online webinars with psycho-social staff from the education system on using the manual in school settings.  

Proposal/ Documents required for submission  are found in the ToR (Terms of Reference) attached.

Deadline for receipt of applications:  03 May 2021Questions/requests should be made by latest April 23, 2021 to the following e-mail address:  Argen_Cani@wvi.org 

Application procedure: 

Applications should be sent:  

 1. by e-mail, named:  Resource manual for psycho-social staff in the education system supporting the mental wellbeing of children and adolescents in a context of emergency response and recovery” to the following e-mail address: Procurement_Albania@wvi.org 

***The technical documents and Technical Proposal shall be placed in a separate e-mail clearly named “TECHNICAL PROPOSAL”, Resource manual for psycho-social staff in the education system supporting the mental wellbeing of children and adolescents in a context of emergency response and recovery” and name of the Consultant.  

 1. in a sealed envelope marked:  “Resource manual for psycho-social staff in the education system supporting the mental wellbeing of children and adolescents in a context of emergency response and recovery”  
The envelope should be addressed to:  World Vision Albania, Rr. Skenderbej, Ndertesa Gurten Nr. 116, Tirane 

**The original and all the copies of the Technical Proposal shall be placed inside of a sealed envelope clearly marked “Resource manual for psycho-social staff in the education system supporting the mental wellbeing of children and adolescents in a context of emergency response and recovery.  

Similarly, the original Financial Proposal shall be placed inside of a sealed envelope clearly marked “FINANCIAL PROPOSAL” followed by the name of the assignment, name and address of the Consultant, and with a warning “DO NOT OPEN WITH THE TECHNICAL PROPOSAL.”  

The sealed envelopes containing the Technical and Financial Proposals shall be placed into one outer envelope and sealed. This outer envelope shall bear the submission address, the name of the assignment, Consultant’s name and the address, and shall be clearly marked “DO NOT OPEN BEFORE the deadline of submission.”   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 World Vision Albania (WVA) po zbaton projektin "Ndërtimi i aftësive të rezistencës dhe gatishmërisë përmes DRR dhe angazhimit të komunitetit shkollor", mbështetur nga UNICEF, SDG Acceleration Fund, përmes financimit të Qeverisë Hollandeze.
 
Në kuadër të këtij projekti, WVA po kërkon një ekspert / grup ekspertësh për të hartuar një manual burimesh praktike me lojëra dhe aktivitete psiko-edukative për fëmijë dhe adoleshentë në një kontekst të një situate pas fatkeqësie / emergjence dhe mbështetjen e mirëqenies mendore të fëmijët në mjediset e shkollave.
 
Përgjegjësitë e Ekspertëve të Kontraktuar:
 
Rishikoni manualin ekzistues të WVA-së për hapësirat miqësore të fëmijëve dhe përshtatni, pasuroni lojëra / ushtrime psiko-edukative që do të përdoren për krijimin e manualit për mjediset shkollore;
Kategoritë e aktiviteteve për grupmoshat e përshtatshme për fëmijërinë e hershme, fëmijërinë e mesme dhe adoleshentët duke përfshirë përbërësit e gjinisë / aftësisë së kufizuar në secilën prej fazave të zhvillimit;
Adresoni tema të traumës, stresit, aspekteve të shëndetit mendor që prekin fëmijët dhe adoleshentët në një kontekst të reagimit të emergjencës gjatë / portit gjatë gjithë manualit që do të zhvillohet në mjediset e shkollës;
Krijoni ushtrime praktike për stafin psiko-social në shkolla për të kryer dhe sugjerime mbi përdorimin e materialeve didaktike, zhvillimore për ushtrime / lojëra / aktivitete të sugjeruara;
Sugjeroni aspekte praktike të përdorimit të terapisë së artit, terapisë muzikore, praktikave të ndërgjegjësimit etj. Në të gjitha fazat e zhvillimit;
Lehtësoni 6 uebinarë në internet me personelin psiko-social nga sistemi arsimor për përdorimin e manualit në mjediset e shkollës.
 
Propozimi / Dokumentet e kërkuara për paraqitje gjenden në ToR (Kushtet e Referencës) të bashkangjitura.
 
Afati i fundit për marrjen e aplikacioneve: 03 Maj 2021. Pyetjet / kërkesat duhet të bëhen deri më 23 Prill 2021 në adresën e-mail në vijim:  Argen_Cani@wvi.org
 
Procedura e aplikimit:
Aplikimet duhet të dërgohen:
 1. me postë elektronike, me emrin: "Manuali i burimeve për personelin psiko-social në sistemin arsimor që mbështet mirëqenien mendore të fëmijëve dhe adoleshentëve në një kontekst të reagimit dhe rimëkëmbjes emergjente" në adresën e mëposhtme të postës elektronike: Procurement_Albania@wvi.org
*** Dokumentet teknike dhe Propozimi Teknik do të vendosen në një e-mail të veçantë të quajtur qartë "PROPOZIM TEKNIK", Manual i Burimeve për personelin psiko-social në sistemin arsimor që mbështet mirëqenien mendore të fëmijëve dhe adoleshentëve në një kontekst të reagimit emergjent dhe rimëkëmbjen ”dhe emrin e Konsulentit.
 1. në një zarf të mbyllur të shënuar: "Manuali i burimeve për personelin psiko-social në sistemin arsimor që mbështet mirëqenien mendore të fëmijëve dhe adoleshentëve në një kontekst të reagimit emergjent dhe shërimit"
Zarfi duhet t'i drejtohet: World Vision Albania, Rr. Skenderbej, Ndertesa Gurten Nr. 116, Tirane
 
** Origjinali dhe të gjitha kopjet e Propozimit Teknik do të vendosen brenda një zarfi të mbyllur të shënuar qartë “Manuali i burimeve për personelin psiko-social në sistemin arsimor që mbështet mirëqenien mendore të fëmijëve dhe adoleshentëve në një kontekst të reagimit dhe rimëkëmbjes së emergjencës .
Në mënyrë të ngjashme, Propozimi Financiar origjinal do të vendoset brenda një zarfi të mbyllur të shënuar qartë "PROPOZIM FINANCIAR" i ndjekur nga emri i detyrës, emri dhe adresa e Konsulentit dhe me një paralajmërim "MOS HAPI ME PROPOZIMIN TEKNIK".
 

Zarfat e mbyllur që përmbajnë Propozimet Teknike dhe Financiare duhet të vendosen në një zarf të jashtëm dhe të mbyllen. Ky zarf i jashtëm do të ketë adresën e dorëzimit, emrin e detyrës, emrin e Konsulentit dhe adresën, dhe do të shënohet qartë "MOS HAPNI PARA afatit të fundit të dorëzimit."

 

Tungjatjeta.al

 
Marigleni, 9-vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Ka nevojë për seanca logopedie.

Elvani, 8 vjeç
Librazhd

Diagnostikuar me autizëm. Me 400 lekë në muaj, do të bëhet e mundur të marrë shërbimet e nevojshme mjekësore!

Donaldi, 10 vjeç
Shqipëri

Emiljano, 2 vjeç
Shqipëri

Vuan nga Paraliza Cerebrale. Me 400 lekë në muaj, ai do të mund të ecë.

Oligerta, 14 vjeçe
Shqipëri

Diagnostikuar me Paralizë Cerebrale. Ajo nuk flet, nuk reagon ndaj asgjëje, nuk lëviz asnjë gjymtyrë.

Alesia, 9 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Spina bifida/Paraplegji.
"Me 400 lekë në muaj, unë do të mundem të shkoj në shkollë me makinë."

Altin, 3 vjeç
Shqipëri

Altini e takojmë në oborrin e shtëpisë… Në muajin Shkurt ai bën 3 vjeç… Ka një buzëqeshje të ëmbël dhe kur qesh sytë e tij të mëdhej i nd

Emanueli, 4 vjeç
Shqipëri

Vuan nga Sindroma WEST (Encefalopati Epileptogjene). Me 400 lekë në muaj, ai do të mësojë të qëndrojë ulur

Sara, 6 vjeçe
Shqipëri

Sara vuan nga Paraliza Cerebrle
​Me 400 lekë në muaj ajo do të marrë fizioterapi dhe do të ndiejë më pak dhimbje trupi.

Juliani, 12 vjeç
Librazhd

Ai ka probleme me shikimin.
"Me 400 lekë në muaj, unë do të mund të shikoj më mirë".

Irena, 10 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Ka nevojë për trajtim të specializuar.

Leonora, 16 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Epilepsi e gjeneralizuar. Ka nevojë për seanca logopedie.

Ardiani, 8 vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Me 400 lekë në muaj do të mund të ndjekë një plan individual zhillimi, me ekip të specializuar!

Soni, 11 vjeç
Shqipëri

Fjorida, 11 vjeçe
Librazhd

Vuan nga ischemia cerebrale e avancuar.
Me 400 lekë në muaj ajo do të mund fillojë të flasë më qartë.

Jasmina, 7 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Sindroma Rett, një sëmundje e rrallë gjenetike që e bën të sëmurin të humbasë të folurën, oreksin, përdorimin e duarve dhe shumë

Ana, 15 vjeçe
Shqipëri

Diagnostikuar me Paralizë Cerebrale. Nuk mund te ecë dhe të flasë. Me 400 lekë në muaj do të marrë ndihmë te specializuar!

Gabriela, 15 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga çrregullimet e spektrit të autizmit.
“Me 400 lekë në muaj, unë do të mundem të mësoj gërmat e alfabetit".

Arjani, 15 vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi fëminor. Ka nevojë për shërbime logopodie.

Selma, 4 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Spina bifida/Paraplegji.
Me 400 leke në muaj ajo do të fillojë të lëvizë dhe të artikulojë fjalët e para.

 

Klajdi, 11 vjeç
Shqipëri

I diagnostifikuar me Paralizë Cerebrale/Paraplegji.  Me 400 lekë në muaj do mund të marrë seanca fizioterapie për të përmirësuar lëvizjet

Bruna, 7 vjeçe
Shqipëri

 Diagnostikuar me çrregullime të spektrit të autizmit.

Arta, 7 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga paraliza cerebrale. Nuk mund të qëndrojë në këmbë për nje kohë të gjatë.

Twitter Feed

 

Facebook Feed

 

Jetë në plotësi për çdo fëmijë

Ne punojmë në mbi 

179

komunitete

8

zona të Shqipërisë
përmes programeve

19

Bashki
përmes programeve dhe projekteve

me mbi 60,000

fëmijë

Ne punojmë në

2

Komuna

22

Komunitete

Na Kontaktoni

Shqipëri
 • Rruga “Skënderbej”, Ndërtesa Gurten,
  Kati 2, Tirana, Albania
 • Tel: +355 4 2419601
 • Email: tirana@wvi.org
Kosovë
 • Rruga "Lorenc Antoni|, Nr.38, 10000 Prishtinë, Kosovë
 • Tel: +381 (0)38 221 812

Na Ndiqni