Njihuni me organizatat fituese të skemës së sub-grantimit - "Të Rinjtë për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri"

You are here

Projekti “Të Rinjtë për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri” i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga World Vision dhe SEEYN do të angazhojë rreth 1900 të rinj në 20 zona të Shqipërisë për 9 muaj, nëpërmjet skemës së sub-grantimit me 9 organizata të shoqërisë civile, që kanë në fokus fuqizimin e të rinjve. Të rinjtë që përfitojnë ndodhen në 19 bashki: Tiranë, Shkodër, Dibër, Lezhë, Mirditë, Kukës, Durrës, Kamëz, Gramsh, Pukë, Fier, Berat, Lushnjë, Prrenjas, Librazhd, Vlorë, Elbasan, Korçë, Maliq dhe në 2 njësi administrative, përkatësisht Rrëshen dhe Fushë-Krujë.

Projektet e shoqërisë civile, synojnë të fuqizojnë të rinjtë që të adresojnë dhe të jenë promotorë të çështjeve që lidhen me të drejtave të njeriut.

Albanian Institute for Public Affairs - Mbi 100 të rinj në bashkitë Kamëz, Elbasan, Rrëshen, Berat, Korçë dhe Maliq do të bëhen pjesë e ‘Akademisë për rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve’, ku nëpërmjet aktivitete zhvilluese, si trajnime apo workshop-e, ata do të fuqizohen në çështjet që lidhen me drejtat e njeriut.

Youth Act Center - Projekti që do të zbatohet nga kjo organizatë me titull: “Promovimi i të drejtave të fëmijëve dhe rinisë nëpëmjet autorëve të njohur të letërsisë”, synon të promovojë të drejtat e fëmijëve dhe të të rinjve përmes kryeveprave të letërsisë.  Rreth 200 nxënës të shkollave të ndryshme në bashkitë Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Lezhë, Shkodër, Kukës, Dibër, Elbasan, Berat, dhe Korçë do të trajnohen mbi çështjet e të drejtave të njeriut dhe sidomos mbi sistemin e drejtësisë për të mitur.

Gruaja në Integrim Shkodër -  Të rinjtë e shkollës së mesme  prefesionale pyjore “Kol Margjini’’ dhe ata të shkollës speciale “3 Dhjetori” për personat me aftësi ndryshe, do të zhvillojnë një panairit të punës me dru, ku do të prezantojnë punimet e tyre.

 Gruaja tek Gruaja – Projekti i propozuar nga kjo organizatë me titull: ‘Të rinjtë  LËVIZIN për të drejtat e njeriut’, synon të krijojë fushatë ndërgjegjësimi për adresimin e sfidave të të drejtave themelore të njeriut me të cilat ballafaqohen të rinjtë e komuniteteve në bashkitë Shkodër dhe Pukë.

Nisma ARSIS - Një tjetër projekt është dhënia e kurseve profesionale për 30 të rinj në zonën e Lushnjës dhe Gramshit. Pasi të identifikohet nevoja e tregut të punës dhe kapacitetet e të rinjve do të jepen kurse profesionale 3 mujore për teknik, bojaxhi, tapicier, hidraulik dhe kuzhinier. 20 prej këtyre të rinjve do të referohen tek bizneset e identifikuara më parë për punësim.

Foundation “Spirit of Love” – Diakonia Agapes – “Të rinjtë së bashku për komunitete gjithëpërfshirës” është projekti që synon të rrisë kapacitetet e 30 aktivistëve të rinj për t'u bërë advokues për të drejtat e njeriut në Fier, Tiranë dhe Gramsh. Të rinjtë do të trajnohen për të monitoruar përfshirjen dhe aksesin që personat me aftësi të kufizuara kanë në shërbimet publike në këto bashki.

Organizata “Përtej Barrierave” - “Fair Play” është një ndër projektet inovative ku të rinjtë e zonës së Gramshit, Maliqit, Fushë-Krujës, Durrësit dhe Tiranës do të bashkëveprojnë, përmes krijimit të një loje tavoline që në qendër ka promovimin e të drejtave të tyre.

Help the Life Association – Fuqizimi i 200 të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale për të siguruar përfshirjen e tyre në shoqëri, si dhe trajnimi i personelit të shërbimeve publike dhe prindërve për të mbështetur dhe inkurajuar vetë-përfaqësimin e të rinjve me aftësi të kufizuara intelektuale, është një tjetër nismë që do të zbatohet në disa nga bashkitë më thelbësore të vendit si, Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Korçë, Vlorë, Lezhë, Librazhd dhe Prrenjas.

Young Intelectuals, Hope IRSH – Një projekt që synon ngritjen e një zyre për ndihmë juridike, e cila do të ofrojë ndihmesë për banorët e bashkisë Shkodër për çështje të shkeljes së të drejtave të njeriut.

Në materialin bashkëngjitur mund të lexoni më shumë në lidhje me organizatat përfituese të ciklit të parë të thirrjes për propozime: Supporting human rights defending organizations through sub-granting scheme - CfP01/2018

 

* English version below 

Get to know the winning Civil Society Organizations of the sub-granting scheme, in the framework of the project:

“Youth Standing Up for Human Rights in Albania”

The Project “Youth Standing Up for Human Rights in Albania” co-funded by the European Union, implemented by the World Vision Albania and South East European Youth Network  will engage around 1900 youth in 20 geographical areas in Albania for 9 months. This will be achieved through the sub-granting scheme with nine Civil Society Organizations (CSOs), which have as focus the youth empowerment. The young people who will benefit are inhabitants of the 19 following municipalities: Tirana, Shkodra, Dibra, Lezha, Mirdita, Kukës, Durrës, Kamëz, Gramsh, Puka, Fier, Berat, Lushnja, Prrenjas, Librazhd, Vlora, Elbasan, Korça, Maliq and 2 units administrative, respectively Rrëshen and Fushë-Krujë.

These CSOs projects aim to empower young people to be active drivers in adress5ng and promoting the issues related to human rights in Albania.

Albanian Institute for Public Affairs - Over 100 young people in the municipalities of Kamëz, Elbasan, Rrëshen, Berat, Korça and Maliq will become part of the ‘Youth Activism of Human Rights Academy’, and will be empowered on issues related to human rights through trainings and workshops.

Youth Act Center – The project that will be implemented by this organization titled ‘’Promoting children’s and youth rights through knowledge of literature masters’’ aims to promote the rights of children and youth through literary masterpieces. About 200 students from different schools in the municipalities of Tirana, Durrës, Fier, Vlora, Lezha, Shkodra, Kukës, Debar, Elbasan, Berat, and Korça will be trained on human rights issues and especially on the juvenile justice system.

Gruaja në Integrim -  Shkodër - The young people of the Professional Forestry School “Kol Margjini” and those of the special school “3 Dhjetori”  for people with disabilities will develop a woodworking fair where they will present their work.

Gruaja tek Gruaja - The project proposed by this Organization titled: ’Youth WAVE for human rights’ aims to create an awareness campaign to address the challenges of basic human rights faced by community youth in Shkodra and Puka municipalities.

Initiative for Social Change ARSIS - another project is the one providing vocational educational trainings for 30 youngsters in the areas of Lushnja and Gramsh. After the identification of the needs of the labour market and of the youth capacity here will be offered vocational trainings for a three months period for for technicians,, carpenters, plumbers and chef,.  In addition, the project will assist 20 young people to find a jobs, by recommending them for employment in one of the previously identified businesses in the area.

The Foundation “Spirit of Love”- Diakonia Agapes – The project "Youth for Inclusive and Accessible Communities" aims to increase the capacity of 30 young activists to become human rights advocates in the municipality of Fier, Tirana and Gramsh. These young people will be trained to monitor the public services offered for PwD at local level and advocate for better services in the abovementioned municipalities.

Beyond Barriers Organization -"Fair Play" is one of the innovative project where young people living in Gramsh, Maliq, Fushë-Krujë, Durres and Tirana area, will interact through educational board games as a creative and innovative educational tool that focuses in the promotion of human rights among young people in Albania.

Help the Life Association – The empowerment of 200 young people with intellectual disabilities to ensure their inclusion in society, as well as training of public service staff and parents to support and encourage the self-representation of young people with intellectual disabilities is another initiative that will be implemented in some of the main municipalities of Albania such as: Tirana, Duurrës, Elbasan, Shkodër, Korçë, Vlorë, Lezhë and Prrenjas

Young Intellectuals, Hope IRSH – another project that aims the setting up a legal aid office, which will provide assistance to the citizens of Shkodra municipality for issues on the human rights violations.

In the attached materials you can read more about the beneficiary organizations of the Cycle 1, the first call for proposals: Supporting Human Rights Defending Organizations through Sub-Granting Scheme - CfP01 / 2018

 

 

 

Tungjatjeta.al

 
Leonora, 16 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Epilepsi e gjeneralizuar. Ka nevojë për seanca logopedie.

Irena, 10 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Ka nevojë për trajtim të specializuar.

Alesia, 9 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Spina bifida/Paraplegji.
"Me 400 lekë në muaj, unë do të mundem të shkoj në shkollë me makinë."

Sara, 6 vjeçe
Shqipëri

Sara vuan nga Paraliza Cerebrle
​Me 400 lekë në muaj ajo do të marrë fizioterapi dhe do të ndiejë më pak dhimbje trupi.

Klajdi, 11 vjeç
Shqipëri

I diagnostifikuar me Paralizë Cerebrale/Paraplegji.  Me 400 lekë në muaj do mund të marrë seanca fizioterapie për të përmirësuar lëvizjet

Soni, 11 vjeç
Shqipëri

Emanueli, 4 vjeç
Shqipëri

Vuan nga Sindroma WEST (Encefalopati Epileptogjene). Me 400 lekë në muaj, ai do të mësojë të qëndrojë ulur

Donaldi, 10 vjeç
Shqipëri

Gabriela, 15 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga çrregullimet e spektrit të autizmit.
“Me 400 lekë në muaj, unë do të mundem të mësoj gërmat e alfabetit".

Selma, 4 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Spina bifida/Paraplegji.
Me 400 leke në muaj ajo do të fillojë të lëvizë dhe të artikulojë fjalët e para.

 

Arta, 7 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga paraliza cerebrale. Nuk mund të qëndrojë në këmbë për nje kohë të gjatë.

Bruna, 7 vjeçe
Shqipëri

 Diagnostikuar me çrregullime të spektrit të autizmit.

Altin, 3 vjeç
Shqipëri

Altini e takojmë në oborrin e shtëpisë… Në muajin Shkurt ai bën 3 vjeç… Ka një buzëqeshje të ëmbël dhe kur qesh sytë e tij të mëdhej i nd

Oligerta, 14 vjeçe
Shqipëri

Diagnostikuar me Paralizë Cerebrale. Ajo nuk flet, nuk reagon ndaj asgjëje, nuk lëviz asnjë gjymtyrë.

Juliani, 12 vjeç
Librazhd

Ai ka probleme me shikimin.
"Me 400 lekë në muaj, unë do të mund të shikoj më mirë".

Ana, 15 vjeçe
Shqipëri

Diagnostikuar me Paralizë Cerebrale. Nuk mund te ecë dhe të flasë. Me 400 lekë në muaj do të marrë ndihmë te specializuar!

Marigleni, 9-vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Ka nevojë për seanca logopedie.

Elvani, 8 vjeç
Librazhd

Diagnostikuar me autizëm. Me 400 lekë në muaj, do të bëhet e mundur të marrë shërbimet e nevojshme mjekësore!

Jasmina, 7 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Sindroma Rett, një sëmundje e rrallë gjenetike që e bën të sëmurin të humbasë të folurën, oreksin, përdorimin e duarve dhe shumë

Ardiani, 8 vjeç e gjysmë
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Me 400 lekë në muaj do të mund të ndjekë një plan individual zhillimi, me ekip të specializuar!

Fjorida, 11 vjeçe
Librazhd

Vuan nga ischemia cerebrale e avancuar.
Me 400 lekë në muaj ajo do të mund fillojë të flasë më qartë.

Emiljano, 2 vjeç
Shqipëri

Vuan nga Paraliza Cerebrale. Me 400 lekë në muaj, ai do të mund të ecë.

Arjani, 15 vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi fëminor. Ka nevojë për shërbime logopodie.

Twitter Feed

 

Facebook Feed

 

Jetë në plotësi për çdo fëmijë

Ne punojmë në mbi 

220

komunitete

10

zona të Shqipërisë

13

Bashki

32,000

fëmijë janë pjesë e programit të Letërkëmbimit.

Ne punojmë në

10

Komuna

19

Komunitete

Na Kontaktoni

Shqipëri
  • Rruga “Skënderbej”, Ndërtesa Gurten,
    Kati 2, Tirana, Albania
  • Tel: +355 4 2419601
  • Email: tirana@wvi.org
Kosovë
  • Mujo Ulqinaku Nr. 1, Qyteza Pejton
    Prishtina 10000, Prishtinë, Kosovë, 10000
  • Tel: +381 (0)38 221 812

Na Ndiqni