Njihuni me Organizatat e Shoqërisë Civile fituese të ciklit të dytë të skemës së nën-grantimit – “Të rinjtë për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri”

You are here

  • 02-07-20 |

Njihuni me Organizatat e Shoqërisë Civile fituese të ciklit të dytë të skemës së nën-grantimit – “Të rinjtë për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri”

Projekti “Të rinjtë për të drejtat e Njeriut në Shqipëri” i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga World Vision dhe SEEYN do të angazhojë rreth 2000 të rinj në 20 zona të Shqipërisë për 9 muajt e ardhshëm, nëpërmjet ciklit të dytë të skemës së sub-grantimit me 9 organizata të shoqërisë civile, që kanë në fokus fuqizimin e të rinjve. Të rinjtë që përfitojnë ndodhen në 20 bashki: Tiranë, Pukë, Fushë- Arrëz, Vlora, Fier, Berat, Lezhë, Kukës, Kurbin, Korca, Elbasan, Shkodër, Lushnje, Durreë, Librazhd, Gramsh, Prrenjas, Maliq, Mirditë, Kamëz, Vlorë dhe ne zonat periferike dhe rurale të Lushnjes (fshati Grabian), të Pukës (zonat rurale të Gjegjani, Gojanit, Qerretit, Qelëzit, Kryeziut dhe Iballës)Projektet e shoqërisë civile, synojnë të fuqizojnë të rinjtë që të adresojnë dhe të jenë promotorë të çështjeve që lidhen me të drejtave të njeriut.

Lëvizja Rinore për Demokraci –  Ky projekt do të nxjerrë në pah rëndësinë për punësim si një nga të Drejtat themelore të Njeriut duke trajnuar 90 t­ë rinj nga Puka, Fushë-Arrëzi, Rrësheni dhe nga zonat rurale të Gjegjanit, Gojanit, Qerretit, Qelëzit, Kryeziut, Iballës lidhur me punësimin, sipërmarrjen dhe shërbimin në komunitet. Projekti do të mbështesë të rinjtë për të krijuar 6 modele lokale sipërmarrje të tilla si: bletaria, gdhendja e drurit, qeramika, mikpritja turistike, kuzhina tradicionale dhe parukeri. Një panair me titullin “Ide për Sipërmarrje” do të organizohet në fund të projektit.

Me komunitetin për Ndryshim – E drejta për të pasur informacion si dhe dëshira për të qenë qytetar aktiv në qytetin e tyre ka motivuar rreth 29 të rinj të moshës 14-21 vjeç që të përfshihen në krijimin e një Aplikacioni Software, që do të përmbajë të gjithë informacionin e nevojshëm lidhur me shërbimet që organizatat dhe Institucionet vendore ofrojnë për të rinjtë. Gjithashtu 15 të rinj nga Vlora, Fieri dhe Berati do të trajnohen lidhur me qytetarinë aktive, shërbimin në komunitet, advokacinë, planifikimin dhe monitorimin.

Albanian Legal and Territorial Research Institute – Projekti “Juristët e Rinj për shërbimet sociale – Misioni Unë Mundem!" ka si qëllim të forcojë mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut  dhe të përmirësojë standartin e jetesës së grupeve të margjinalizuara që kanë vështirësi për të pasur mundësi trajtimi në shërbimet sociale.  Rreth 10-15 të rinj jurist profesionistë dhe studentë do të trajnohen dhe do të sigurojnë ndihmë ligjore për grupet e margjinalizuara të zonave rurale të Lezhës,  Kukësit dhe Kurbinit.

Qendra Sociale në Ndihmë të Njerëzve në Nevojë  -  Ky projekt është i fokusuar në të drejtën e punësimit, duke promovuar punën mjedisore.  Në këtë aspekt 60 të rinj do të trajnohen për aftësitë sipërmarrëse mjedisore,  ndërsa 30 të rinj do të jenë pjesë e grupit rinor “Krijuesit e ndryshimit”, gjithashtu do të krijohet edhe “HUB-i Mjedisor”. Do të organizohen 2 maratona për të rritur ndërgjegjësimin lidhur me mjedisin dhe të paktën 100 të rinj do të marrin pjesë në veprimtaritë e mbjelljes së pemëve dhe pastrimit të mjedisit.

Food Bank Albania – Për të përmbushur të Drejtat e Njeriut për ushqim për familjet e varfra, mbi 100 të rinj do të veprojnë si vullnetarë aktivë në aktivitete për rezervat ushqimore dhe do të trajnohen lidhur me mbetjet e ushqimit, vullnetarizmin dhe zhvillimin e komunitetit. Ky projekt do të mbështesë me ushqime 300 familje në qytetet e Korçës, Elbasanit, Shkodrës, Lushnjes, Durrësit dhe zonat përreth tyre.

Down Syndrome Albania 30 të rinj me aftësi ndryshe nga Tirana dhe Kamza do të ndihmohen nga 25 të rinj vullnetarë për të zhvilluar autonomi sociale, aftësi personale e profesionale, gjithashtu do të promovojnë të Drejtat e Njeriut nëpërmjet eseve të krijuara nga vetë ata, të cilat do të postohen në media sociale ne formën e një libri dixhital.

Gruaja në Zhvillim Shkodër – Rreth 30 të rinj nga shkolla “Shenjaze Uka” dhe  “Oso Kuka” në Shkodër do të trajnohen mbi lirinë e fjalës dhe çështje te tjera të Drejtave te Njeriut;  ata do t'i japin jetë zërit të tyre duke krijuar klubin “Byroja e Zërit” dhe nëpërmjet konkurseve të ndryshme në shkollë. Ata do të jenë pjesë e aktivitete advokuese për të drejtat e komuniteteve rome dhe egjiptiane në 4 shkolla të qyteteve të  Shkodrës, Pukës dhe Lezhës si edhe në organizimin e eventit final të titulluar “Le të dëgjohet zëri yt”.  

Shoqata Internacionale e Solidaritetit – Projekti “Për një Shqipëri plot me të rinj!” synon të fuqizojë të rinjtë dhe komunitetin e tyre duke trajnuar mësuesit dhe prindërit lidhur me edukimin pozitiv. Klube  të ndryshme artistike, sportive, ndërgjegjësuese dhe aktivitete edukative do të organizohen me 124 të rinj të shkollës së fshatit Grabian në bashkëpunim me të rinjtë e shkollës “Jani Nushi” në Lushnjë për të nxitur ndërgjegjësimin për të Drejtat e Njeriut dhe bashkëpunimin ndërmjet të rinjve.

Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të ardhmen” – “Jetmir” është titulli i projektit që kërkon të përmirësojë situatën e fëmijëve që janë viktima, në konflikt me ligjin apo janë dëshmitarë të veprave penale në familje apo në komunitet. Rreth 40 prindër dhe 90 fëmijë të zonës së Durrësit do të jenë pjesë e programit për ngritjen e kapaciteteve lidhur me aspektet ligjore, sjelljet dhe  marrëdhëniet fëmijë-prindër. Do të organizohen takime koordinuese me gjithë aktoret e edukimit të fëmijës e po ashtu nëpërmjet medias sociale dhe fletushkave informative do të promovohet kultura familjare dhe komunitare që nxit adoleshentet për të qenë qytetarë që respektojnë ligjin. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Project “Youth Standing Up for Human Rights in Albania” co-funded by the European Union, implemented by the World Vision Albania and South East European Youth Network  will engage around 2000 youth in 20 geographical areas in Albania for 9 months. This will be achieved through the sub-granting scheme with nine Civil Society Organizations (CSOs), which have as focus the youth empowerment. The young people who will benefit are inhabitants of the 20 following municipalities: Tirana, Puke, Fushe- Arrez, Vlora, Fier, Berat, Lezhe, Kukes, Kurbin, Korca, Elbasan, Shkoder, Lushnje, Durres, Librazhd, Gramsh, Perrenjas, Maliq, Mirdite, Kamez,  and suburban and rural areas of Lushnje (Grabian village),  of Puke (rural areas of Gjegjan, Gojan, Qerret, Qelëz, Kryezi and Iballe) and sub urban areas of Durres.  

These CSOs projects aim to empower young people to be active drivers in adressing and promoting the issues related to human rights in Albania.

Lëvizja Rinore për Demokraci - This Project will point out the importance of employment as Human Right by training 90 youths from Pukë, Fushë Arrëz, Rreshen and from rural areas of Gjegjan, Gojan, Qerret, Qelëz, Kryezi and Iballe on Employability, Entrepreneurship and Community Service. 6 Local entrepreneurship models such as beekeeping, woodcarving, pottery making, tourism hospitality, traditional culinary and hairdressing will be supported by the project. An “Entrepreneurship Idea” fair will be organized at the end of the project.

Me komunitetin për Ndryshim - The right to have information and the desire to be active citizens in their city has motivated around 29 young people aged 14-21 to get involved in creating a Software Application that will contain all the necessary information regarding youth services offered from organizations and local institutions.  Also 15 youths from Vlora, Fier and Berat. Will be trained  in active citizenship, community services, advocacy, planning, follow-up & monitoring.

Albanian Legal and Territorial Research Institute – The project “Young Lawyers for Social Services – (Im) Possible Mission!” aims to strengthen the defense of Human rights and to improve the standard of living to vulnerable groups facing difficulties to access social services. About 10-15 young law professionals and law students will be trained to provide proper legal aid for marginalized groups in Lezha,  Kukes and Kurbini.

Social Assistance Center for People in Need- This project is focused on the employment rights through promoting green jobs. In this aspect 60 youth will be trained in entrepreneurship skills in green jobs, while other 30 youth will be part of “Change Makers” youth club, as well the “Green HUB” will be established. Additionally, there will be organized 2 walkathons and at least 100 youth will participate in actions of reforestation and waste clean-up in order to raise awareness.

Food Bank Albania – To fulfill the Human Right to food for poor families over 100 youth will act as active volunteers in food banking activities and will be trained regarding food waste, volunteering and community development. This project will support with food 300 families in the cities of Korçë, Elbasan, Shkodër, Lushnjë, Durrës and their surrounding areas.

Down Syndrome Albania 30 youth with disabilities from Tirana and Kamza will be supported by 25 youth volunteers to develop social autonomy, personal and professional skills for an independent and inclusive life, also through essays they will promote Human Right which will be posted in social media as a digital booklet.

Gruaja në Zhvillim Shkodër – About 30 youths of school “Shenjaze Uka” and “Oso Kuka” in Shkoder will be trained on freedom of expression and other Human right issues. They will give life to their voice through “Voice Bureau” club and school competition activities. They will be part of advocacy actions for Roma & Egyptian rights within 4 schools in Shkodra, Puka and Lezha and through the final event “Let you voice be heard”.

International Association for Solidarity – “For an Albania full of Youth” project aims to empower youth and community development by training teachers and parents about positive education. In collaboration with 124 youths of schools of “Grabian” and  “Jani Nushi” in Lushnje various educational, artistic, sport clubs and awareness activities will be organized to raise awareness on Human Rights and to increase collaboration among youths.

Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të ardhmen” – “Jetmir” project aims to improve the situation of minors that are victims, in conflict with the law, or witnesses of a criminal offence in the family or in their community. In this regards, 40 parents and 90 minors will be part of a capacity-building program regarding legal framework, adolescent behaviors, and child-parent relation. Coordinated meetings with all actors working in child education, social media and informative leaflets will promote a healthy family and a community culture that encourages adolescents to become law-abiding citizens.

 

 

 

Tungjatjeta.al

 
Emiljano, 2 vjeç
Shqipëri

Vuan nga Paraliza Cerebrale. Me 400 lekë në muaj, ai do të mund të ecë.

Elvani, 8 vjeç
Librazhd

Diagnostikuar me autizëm. Me 400 lekë në muaj, do të bëhet e mundur të marrë shërbimet e nevojshme mjekësore!

Donaldi, 10 vjeç
Shqipëri

Leonora, 16 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Epilepsi e gjeneralizuar. Ka nevojë për seanca logopedie.

Marigleni, 9-vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Ka nevojë për seanca logopedie.

Arta, 7 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga paraliza cerebrale. Nuk mund të qëndrojë në këmbë për nje kohë të gjatë.

Juliani, 12 vjeç
Librazhd

Ai ka probleme me shikimin.
"Me 400 lekë në muaj, unë do të mund të shikoj më mirë".

Klajdi, 11 vjeç
Shqipëri

I diagnostifikuar me Paralizë Cerebrale/Paraplegji.  Me 400 lekë në muaj do mund të marrë seanca fizioterapie për të përmirësuar lëvizjet

Soni, 11 vjeç
Shqipëri

Sara, 6 vjeçe
Shqipëri

Sara vuan nga Paraliza Cerebrle
​Me 400 lekë në muaj ajo do të marrë fizioterapi dhe do të ndiejë më pak dhimbje trupi.

Emanueli, 4 vjeç
Shqipëri

Vuan nga Sindroma WEST (Encefalopati Epileptogjene). Me 400 lekë në muaj, ai do të mësojë të qëndrojë ulur

Altin, 3 vjeç
Shqipëri

Altini e takojmë në oborrin e shtëpisë… Në muajin Shkurt ai bën 3 vjeç… Ka një buzëqeshje të ëmbël dhe kur qesh sytë e tij të mëdhej i nd

Alesia, 9 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Spina bifida/Paraplegji.
"Me 400 lekë në muaj, unë do të mundem të shkoj në shkollë me makinë."

Irena, 10 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Ka nevojë për trajtim të specializuar.

Oligerta, 14 vjeçe
Shqipëri

Diagnostikuar me Paralizë Cerebrale. Ajo nuk flet, nuk reagon ndaj asgjëje, nuk lëviz asnjë gjymtyrë.

Selma, 4 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Spina bifida/Paraplegji.
Me 400 leke në muaj ajo do të fillojë të lëvizë dhe të artikulojë fjalët e para.

 

Jasmina, 7 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Sindroma Rett, një sëmundje e rrallë gjenetike që e bën të sëmurin të humbasë të folurën, oreksin, përdorimin e duarve dhe shumë

Arjani, 15 vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi fëminor. Ka nevojë për shërbime logopodie.

Gabriela, 15 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga çrregullimet e spektrit të autizmit.
“Me 400 lekë në muaj, unë do të mundem të mësoj gërmat e alfabetit".

Bruna, 7 vjeçe
Shqipëri

 Diagnostikuar me çrregullime të spektrit të autizmit.

Fjorida, 11 vjeçe
Librazhd

Vuan nga ischemia cerebrale e avancuar.
Me 400 lekë në muaj ajo do të mund fillojë të flasë më qartë.

Ardiani, 8 vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Me 400 lekë në muaj do të mund të ndjekë një plan individual zhillimi, me ekip të specializuar!

Ana, 15 vjeçe
Shqipëri

Diagnostikuar me Paralizë Cerebrale. Nuk mund te ecë dhe të flasë. Me 400 lekë në muaj do të marrë ndihmë te specializuar!

Twitter Feed

 

Facebook Feed

 

Jetë në plotësi për çdo fëmijë

Ne punojmë në mbi 

179

komunitete

8

zona të Shqipërisë
përmes programeve

19

Bashki
përmes programeve dhe projekteve

me mbi 60,000

fëmijë

Ne punojmë në

2

Komuna

22

Komunitete

Na Kontaktoni

Shqipëri
  • Rruga “Skënderbej”, Ndërtesa Gurten,
    Kati 2, Tirana, Albania
  • Tel: +355 4 2419601
  • Email: tirana@wvi.org
Kosovë
  • Rruga "Lorenc Antoni|, Nr.38, 10000 Prishtinë, Kosovë
  • Tel: +381 (0)38 221 812

Na Ndiqni