Letër e hapur drejtuar deputetit të ardhshëm të Kuvendit të Shqipërisë

You are here

 • 22-04-21 |

Letër e hapur drejtuar deputetit të ardhshëm të Kuvendit të Shqipërisë

I/E nderuar deputete e ardhshme e Kuvendit të Shqipërisë,

Së shpejti, ju mund të jeni një prej deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë me një rol sublim mbi supe: të përfaqësoni elektoratin tuaj në të gjitha diskutimet e rëndësishme ligjore dhe politike për katër vitet e ardhshme, si dhe të ngrini lart zërin tuaj për të mbrojtur interesin e komuniteteve dhe familjeve shqiptare, apo të shumë  burrave dhe grave që ju kanë besuar votën.

 

Fëmijët, djem e vajza, ndonëse pa të drejtë vote, përbëjnë një të tretën e popullsisë shqiptare dhe janë një pjesë mjaft e rëndësishme e elektoratit. Prandaj, Save the Children, Terres des hommes, UNICEF dhe World Vision dëshirojnë të sjellin në vëmendjen tuaj çështje mjaft kritike lidhur me avancimin e axhendës për të drejtat e fëmijëve.

 

Konventa e OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve, ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë në vitin 1992, parashtron parimet dhe standardet e së drejtës për arsim, kujdes shëndetësor, mirëqenie, siguri sociale, mbrojtje nga abuzimet, trajtimet e padrejta dhe shfrytëzimi, si dhe të së drejtës për t’u dëgjuar. Progresi dhe arritjet e Shqipërisë lidhur me promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve për arsim, shëndetësi, mbrojtje sociale, drejtësi dhe mjedis të ngrohtë familjar pa dhunë kanë qenë mjaft mbreslënëse. Hap pas hapi, pjesëmarrja e fëmijëve po transformohet nga përpjekje e pastër në praktikë pune. Tashmë më të informuar për të drejtat e tyre, vetë fëmijët kanë filluar të flasin hapur dhe të ngrihen për të drejtat e tyre.

 

“Jetojmë në një vend demokratik, ndaj të drejtat e fëmijës duhen respektuar. Në të kundërt të zbatohet ligji. Në komunitetin tonë ka disa shkelje të të drejtave të fëmijëve” nga një vajzë 14-vjeçare.

Megjithatë, rrugëtimi i përmbushjes së angazhimeve kombëtare dhe ndërkombëtare lidhur me fëmijët është plot me të përpjeta, sidomos tani përballë krizës së Covid-19, e cila po kërcënon dhe po dobëson strukturat zyrtare dhe jozyrtare – institucionet, komunitetet, familjet dhe fëmijët. Pa masa të mirëmenduara dhe të mirëfinancuara, pasojat që kjo pandemi mund të ketë në të tashmen dhe në të ardhmen e përbashkët të fëmijëve mund të jenë të rënda.

Fëmijët dhe familjet e tyre përballen me sfida të shumta, por këto sfida bëhen edhe më të mprehta për ata fëmijë që jetojnë në zona të nënshërbyera dhe peri-urbane. Bazuar në konsultimet e zhvilluara me grupet e fëmijëve nga zona gjeografike dhe formime të ndryshme, është vënë re se diskriminimi, pabarazia dhe varfëria mbeten ende faktorët kryesorë të përjashtimit social që përjetojnë jo vetëm ata vetë, por edhe familjet e tyre. Shumë prej tyre shprehen se iu mungojnë shërbimet jetike. Jo pak mendojnë se zëri i tyre nuk dëgjohet dhe se mendimi i tyre nuk merret parasysh lidhur me çështje që i interesojnë.

 

“Të gjithë fëmijët janë të barabartë dhe gëzojnë të drejta të barabarta, e prapë disa kanë kushte më të mira se shumë të tjerë. Ata (liderët/qeveria) nuk duhet t’i diskriminojnë, por duhet t’i ndihmojnë (fëmijët) nëse kanë mundësi... Ata mund ta vendosin veten e tyre në vendin e fëmijëve, edhe për një herë të vetme dhe të shohin lotët e jetimëve, të pastrehëve, të të varfërve që lypin në rrugë për të nxjerrë bukën e gojës” nga një vajzë 15-vjeçare. 

 

Fëmijët mendojnë se dhuna është përhapur kudo në familje, shkolla dhe komunitete. Ata janë të shqetësuar për faktin se gjuha e armiqësisë, urrejtjes dhe dhunës po kthehet në model që po mbizotëron diskutimet publike në televizion dhe në media të tjera, duke e promovuar dhunën si zgjidhjen e vetme të konflikteve apo mosmarrëveshjeve.

Ne besojmë se si deputet i ardhshëm i Kuvendit të Shqipërisë, ju mundeni dhe do të bëni ndryshimin duke ngritur zërin tuaj dhe duke dhënë ndihmesën tuaj në hartimin, rishikimin dhe miratimin e politikave apo buxheteve që i shërbejnë më mirë mirëqenies së fëmijëve. Kuvendi i Shqipërisë ka treguar vullnet politik, bashkëpunim dhe lidership të pashoq në të kaluarën lidhur me avancimin e axhendës për të drejtat e fëmijëve duke ngritur Grupin Parlamentar “Miqtë e Fëmijëve” në formën e “një grupimi vullnetar deputetësh, pa dallim bindjeje apo përkatësie politike, me misionin për të promovuar nismat dhe veprimet shtetërore në mbështetje dhe mbrojtje të të drejtave të fëmijëve në Shqipëri”. Ky grup luan rol të spikatur në marrjen e masave ligjore dhe në hartimin e politikave dhe programeve për të drejtat e fëmijëve, si dhe në forcimin e kontrollit parlamentar mbi institucionet shtetërore dhe të pavarura lidhur me respektimin e këtyre të drejtave.

Ne besojmë se zëri dhe ndihmesa juaj do të jenë thelbësore për avancimin e politikave dhe advokimin e buxheteve të përshtatshme për të siguruar:

 • Qasje në shërbime cilësore dhe të kënaqshme lidhur me shëndetësinë dhe ushqyerjen, si dhe vënien në dispozicion të vaksinave për çdo fëmijë në Shqipëri
 • Arsimimin e të gjithë fëmijëve, duke sheshuar pabarazitë dixhitale
 • Parandalimin e varfërimit të fëmijëve dhe familjeve dhe rimëkëmbjen gjithëpërfshirëse
 • Dyfishimin e përpjekjeve për të parandaluar viktimizimin e fëmijëve nga çdo formë dhune, abuzimi dhe shfrytëzimi, përfshi edhe sigurinë online
 • Trajtimin e çështjeve lidhur me degradimin mjedisor

 

Përmes kësaj letre duam t’ju shprehim edhe njëherë mbështetjen dhe bashkëpunimin tonë të vazhdueshëm. Ne do të vijojmë të japim të dhëna, prova dhe mbështetje për çdo zgjidhje për avancimin e të drejtave të fëmijëve. Por, më kryesorja është t’i shihni fëmijët si partnerë dhe agjentë të çmuar të ndryshimit në familje, komunitete dhe shkolla.

Ju urojmë suksese në përpjekjen tuaj kaq domethënëse për fëmijët dhe familjet e mbarë Shqipërisë!

English Version:

22 April 2021

 

 

 

OPEN LETTER TO THE FUTURE MEMBER OF THE ALBANIAN PARLIAMENT

 

Esteemed future Member of the Parliament,                               

Very soon, you might be one of the Members, sitting in the Parliament of Albania playing a honourable role: bringing the voice of your constituencies in all the important law and policy discussions for the next four years, the voice and the interest of Albanian communities, families, the many men and women that have trusted you with their votes.

 

Boys and girls, although without voting rights, make up one third of the Albanian population and are an important segment of your constituencies. As such, Save the Children, Terre des hommes, UNICEF and World Vision in Albania would like to bring to your attention critical issues when it comes to advance the agenda for child rights.

 

The UN Convention on the Rights of the Child, ratified from the Parliament of Albania in 1992, provides a set of principles and standards on children’s entitlements to education, healthcare, wellbeing, social security, protection from abuses, unjust treatment and exploitation as well as the right to be heard. Commendable progress has been made and milestones have been reached on achieving good progress in promoting, and protecting children rights to health, education, social protection, justice and a caring environment, free of violence. Step by step, child participation is transitioning from pure tokenism into a practice of work. Better informed about their rights, children themselves have started to speak out and stand up for their rights.

 

“We live in a democratic country and this is why children’s rights must be respected. If not, the law should be applied. There are several child rights violations in our community”14-year-old Albanian girl.

 

Yet, the road towards reaching national and global commitments for children is steep, particularly in the wake of the COVID-19 crisis which is threatening and weakening formal and non-formal structures: institutions, communities, families, and children.  Without targeted and well-resourced measures, the effects of the pandemic, the consequences for children now, and for our shared future might be severe.

 

Many are the challenges that the children and their families face, those challenges are more acute for children living in unserved rural and suburban areas. From consultations held with groups of children from different geography and background is revealed that they still feel discrimination, inequality and poverty as the main factors of social exclusion for them and their families. Many of them report on the lack of access to essential services. Many of them feel not to be given the value to their voice and opinion in issues of their concern.

 

"All children are equal, and we have equal rights, yet some have much better conditions than others. They (leaders/government) should not discriminate against (children)l instead, they should help them when they can…  they must be placed on the shoes of all children and then, they might understand the tears of the orphans, the tears of the homeless, of the poor people who collect things on the street to make a living" 15-year-old Albanian girl. 

 
Children feel that the violence is widespread at home, in schools[1] in the communities. They are worried on the extend the language of aggressiveness, hate and violence is becoming the predominant model of public discussions on the TV and other media influencing the cascade of violence as the only way of conflict or disagreement resolution. 

 

As the next member of the parliament you have been trusted and respected to make a change through speaking up and contributing to develop, review, and approve policies and budgets that serve better the wellbeing of children. The Albanian Parliament has often in the past been a model of good will, cooperation and leadership in bringing forward the child rights agenda by establishing the Parliamentary Group “Friends of Children”, as “a voluntary union of deputies of the Assembly, without distinction of conviction and political affiliation, with the mission to promote initiatives and state actions in support and protection of children's rights in Albania”. This group had a notable role in the undertaking of the legal measures and in the drafting of policies and programs on the rights of the children, as well as in the strengthening of the parliamentary control over the state and independent institutions for the implementation of these rights.

We do believe that your voice and contribution would be essential to advance the policies and advocate for adequate budgets to ensure: 

 • Guarantee access to quality and sufficient health and nutrition services and make vaccines available to every child in Albania
 • Ensure all children learn, including by closing the digital divide
 • Prevent children and families from falling into poverty and ensure an inclusive recovery for all
 • Redouble efforts to prevent children from being victims of any form of violence, abuse and exploitation, including online safety
 • Address issues related to environmental degradation

 

With this letter we also want to reassure you of a continuous support and cooperation. We will continue to provide data, make the evidence and support any solution to advance children rights. Most importantly, consider children as partners and valuable agents of change in their homes, their communities, their schools.

 

We wish you best of success in such an important endeavour for children and families all over Albania!

 

 

 

 

[1] Children don’t report cases of physical violence against them in school as form of disciplinary action. Instead they report increased emotional violence such as yelling, insulting, threatening as well as peer violence and bulling

Tungjatjeta.al

 
Gabriela, 15 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga çrregullimet e spektrit të autizmit.
“Me 400 lekë në muaj, unë do të mundem të mësoj gërmat e alfabetit".

Emanueli, 4 vjeç
Shqipëri

Vuan nga Sindroma WEST (Encefalopati Epileptogjene). Me 400 lekë në muaj, ai do të mësojë të qëndrojë ulur

Bruna, 7 vjeçe
Shqipëri

 Diagnostikuar me çrregullime të spektrit të autizmit.

Leonora, 16 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Epilepsi e gjeneralizuar. Ka nevojë për seanca logopedie.

Elvani, 8 vjeç
Librazhd

Diagnostikuar me autizëm. Me 400 lekë në muaj, do të bëhet e mundur të marrë shërbimet e nevojshme mjekësore!

Alesia, 9 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Spina bifida/Paraplegji.
"Me 400 lekë në muaj, unë do të mundem të shkoj në shkollë me makinë."

Ardiani, 8 vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Me 400 lekë në muaj do të mund të ndjekë një plan individual zhillimi, me ekip të specializuar!

Altin, 3 vjeç
Shqipëri

Altini e takojmë në oborrin e shtëpisë… Në muajin Shkurt ai bën 3 vjeç… Ka një buzëqeshje të ëmbël dhe kur qesh sytë e tij të mëdhej i nd

Oligerta, 14 vjeçe
Shqipëri

Diagnostikuar me Paralizë Cerebrale. Ajo nuk flet, nuk reagon ndaj asgjëje, nuk lëviz asnjë gjymtyrë.

Arta, 7 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga paraliza cerebrale. Nuk mund të qëndrojë në këmbë për nje kohë të gjatë.

Fjorida, 11 vjeçe
Librazhd

Vuan nga ischemia cerebrale e avancuar.
Me 400 lekë në muaj ajo do të mund fillojë të flasë më qartë.

Irena, 10 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Ka nevojë për trajtim të specializuar.

Soni, 11 vjeç
Shqipëri

Ana, 15 vjeçe
Shqipëri

Diagnostikuar me Paralizë Cerebrale. Nuk mund te ecë dhe të flasë. Me 400 lekë në muaj do të marrë ndihmë te specializuar!

Sara, 6 vjeçe
Shqipëri

Sara vuan nga Paraliza Cerebrle
​Me 400 lekë në muaj ajo do të marrë fizioterapi dhe do të ndiejë më pak dhimbje trupi.

Selma, 4 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Spina bifida/Paraplegji.
Me 400 leke në muaj ajo do të fillojë të lëvizë dhe të artikulojë fjalët e para.

 

Emiljano, 2 vjeç
Shqipëri

Vuan nga Paraliza Cerebrale. Me 400 lekë në muaj, ai do të mund të ecë.

Klajdi, 11 vjeç
Shqipëri

I diagnostifikuar me Paralizë Cerebrale/Paraplegji.  Me 400 lekë në muaj do mund të marrë seanca fizioterapie për të përmirësuar lëvizjet

Marigleni, 9-vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Ka nevojë për seanca logopedie.

Donaldi, 10 vjeç
Shqipëri

Jasmina, 7 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Sindroma Rett, një sëmundje e rrallë gjenetike që e bën të sëmurin të humbasë të folurën, oreksin, përdorimin e duarve dhe shumë

Arjani, 15 vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi fëminor. Ka nevojë për shërbime logopodie.

Juliani, 12 vjeç
Librazhd

Ai ka probleme me shikimin.
"Me 400 lekë në muaj, unë do të mund të shikoj më mirë".

Twitter Feed

 

Facebook Feed

 

Jetë në plotësi për çdo fëmijë

Ne punojmë në mbi 

179

komunitete

8

zona të Shqipërisë
përmes programeve

19

Bashki
përmes programeve dhe projekteve

me mbi 60,000

fëmijë

Ne punojmë në

2

Komuna

22

Komunitete

Na Kontaktoni

Shqipëri
 • Rruga “Skënderbej”, Ndërtesa Gurten,
  Kati 2, Tirana, Albania
 • Tel: +355 4 2419601
 • Email: tirana@wvi.org
Kosovë
 • Rruga "Lorenc Antoni|, Nr.38, 10000 Prishtinë, Kosovë
 • Tel: +381 (0)38 221 812

Na Ndiqni