Consultancy on supporting 23 schools to design project proposals targeting specific standards related to disaster risk reduction

You are here

 

Terms of Reference for external consultant

Consultancy on supporting 23 schools in the Municipalities of Tirane, Kamez, Durres, Kavaje, Kurbin, Lezhe in the process of designing school based project proposals, targeting specific standards relating to disaster risk reduction and awareness raising in schools and communities.

English version:World Vision Albania (WVA) is implementing “Building resilience and preparedness skills through DRR and school community engagement” project, supported by UNICEF, SDG Acceleration Fund, through Dutch Government funding. 

Purpose of the Service

The purpose of this consultancy is to support 23 schools in the Municipalities of Tirane, Kamez, Durres, Kabaje, Kurbin, Lezhe in the process of designing their respective project proposals. The projects will be targeting specific standards relating to disaster risk reduction, through building disaster preparedness culture in the school settings, particularly among students, teachers, educational practitioners, and community.  

Responsibilities of the Contracted Expert (s): 

1 - Support 23-targeted schools in the Municipality of Tirana, Kamez, Durres, Kavaje, Kurbin, Lezhe to build their knowledge and skills on project planning and proposal writing.

2 - Design and deliver online training on project planning and proposal writing to the targeted schools in the Municipality of Tirana, Kamez, Durres, Kavaje, Kurbin, Lezhe 

3 - Provide the representatives of the schools with the tools and techniques to successfully design their proposals. 

4 - Provide mentoring sessions for each of the project`s schools by providing direct advice and feedback on their respective proposals in order that each of the project meet the quality requirements. 

5 - Support schools to deliver on time qualitative project proposals.  

6 - Design a final report describing the process, numbers of participants, key challenges identified, documented lesson learning and future recommendations on the work with school communities and project implementation cycles. 

Proposal/ Documents required for submission are found in the ToR (Terms of Reference) attached.

Deadline for receipt of applications:  03 May 2021. Questions/requests should be made by latest April 23, 2021 to the following e-mail address:  Argen_Cani@wvi.org

Application procedure:

Applications should be sent: 

A- by e-mail, named:  “Support 23 schools to design project proposals targeting specific standards related to disaster risk reduction” “to the following e-mail address: Procurement_Albania@wvi.org

***The technical documents and Technical Proposal shall be placed in a separate e-mail clearly named “TECHNICAL PROPOSAL”, “Support schools to design project proposals targeting specific standards related to disaster risk reduction”. “ and name of the Consultant.” 

B- in a sealed envelope marked: “Support schools to design project proposals targeting specific standards related to disaster risk reduction”

The envelope should be addressed to:  World Vision Albania, Rr. Skenderbej, Ndertesa Gurten Nr. 116,  Tirane

**The original and all the copies of the Technical Proposal shall be placed inside of a sealed envelope clearly marked “Support 23 schools to design project proposals targeting specific standards related to disaster risk reduction”. Similarly,  he original Financial Proposal shall be placed inside of a sealed envelope clearly marked “FINANCIAL PROPOSAL” followed by the name of the assignment, name and address of the Consultant, and with a warning “DO NOT OPEN WITH THE TECHNICAL PROPOSAL.”

The sealed envelopes containing the Technical and Financial Proposals shall be placed into one outer envelope and sealed. This outer envelope shall bear the submission address, the name of the assignment, Consultant’s name and the address, and shall be clearly marked “DO NOT OPEN BEFORE the deadline of submission.

Albanian version:

World Vision Albania (WVA) po zbaton projektin "Ndërtimi i aftësive të rezistencës dhe gatishmërisë përmes DRR dhe angazhimit të komunitetit shkollor", mbështetur nga UNICEF, SDG Acceleration Fund, përmes financimit të Qeverisë Hollandeze.

Qëllimi i Shërbimit

Qëllimi i kësaj konsulence është të mbështesë 23 shkolla në Bashkitë e Tiranës, Kamëz, Durrës, Kabaje, Kurbin, Lezhe në procesin e hartimit të projekt propozimeve të tyre përkatëse. Projektet do të synojnë standarde specifike në lidhje me zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat, përmes ndërtimit të kulturës së gatishmërisë ndaj katastrofave në mjediset e shkollës, veçanërisht midis studentëve, mësuesve, praktikuesve të arsimit dhe komunitetit.

Përgjegjësitë e Ekspertit (eve) të Kontraktuar:

1 – Mbështetja e shkollave të synuara 23 në Bashkinë e Tiranës, Kamëz, Durrës, Kavaje, Kurbin, Lezhe për të ndërtuar njohuritë dhe aftësitë e tyre mbi planifikimin e projekteve dhe shkrimin e propozimeve.

2 - Dizajnimi dhe ofrimi i trajnimit në internet për planifikimin e projektit dhe shkrimi i propozimit për shkollat ​​e synuara në Bashkinë e Tiranës, Kamëz, Durrës, Kavaje, Kurbin, Lezhe

3 – Pajisja e përfaqësuesit e shkollave me mjetet dhe teknikat për të hartuar me sukses propozimet e tyre.

4 – Sigurimi i seancave të mentorimi për secilën nga shkollat ​​e projektit duke ofruar këshilla të drejtpërdrejta dhe reagime mbi propozimet e tyre përkatëse, në mënyrë që secili prej projekteve të përmbushë kërkesat e cilësisë.

5 – Mbështetje për shkollat ​​për të dhënë në kohë propozime cilësore të projekteve.

6 – Krijimi i një raport përfundimtar që përshkruan procesin, numrin e pjesëmarrësve, sfidat kryesore të identifikuara, dokumentimin e dokumentuar të mësimit dhe rekomandimet e ardhshme për punën me komunitetet shkollore dhe ciklet e zbatimit të projektit.

Propozimi / Dokumentet e kërkuara për paraqitje gjenden në ToR (Kushtet e Referencës) bashkëlidhur.

Afati i fundit për marrjen e aplikacioneve: 03 Maj 2021. Pyetjet / kërkesat duhet të bëhen deri më 23 Prill 2021 në adresën e-mail në vijim: Argen_Cani@wvi.org

Procedura e aplikimit:

Aplikimet duhet të dërgohen:

A-me postë elektronike, me emrin: "Mbështetni 23 shkolla për të hartuar propozime projektesh që synojnë standarde specifike në lidhje me zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat" "në adresën e mëposhtme të postës elektronike: Procurement_Albania@wvi.org

*** Dokumentet teknike dhe Propozimi Teknik do të vendosen në një e-mail të veçantë të quajtur qartë "PROPOZIM TEKNIK", "Mbështetni shkollat ​​për të hartuar propozime të projekteve që synojnë standarde specifike në lidhje me zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat". "Dhe emri i Konsulentit."

B- në një zarf të mbyllur të shënuar: "Mbështetni shkollat ​​për të hartuar projekt propozime që synojnë standarde specifike në lidhje me zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat"

Zarfi duhet t'i drejtohet: World Vision Albania, Rr. Skenderbej, Ndertesa Gurten Nr. 116, Tirane

** Origjinali dhe të gjitha kopjet e Propozimit Teknik do të vendosen brenda një zarfi të mbyllur të shënuar qartë "Mbështetni 23 shkolla për të hartuar propozime të projekteve që synojnë standarde specifike në lidhje me zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat". Në mënyrë të ngjashme, Propozimi Financiar origjinal do të vendoset brenda një zarfi të mbyllur të shënuar qartë "PROPOZIM FINANCIAR" i ndjekur nga emri i detyrës, emri dhe adresa e Konsulentit, dhe me një paralajmërim "MOS HAPI ME PROPOZIMIN TEKNIK".

Zarfat e mbyllur që përmbajnë Propozimet Teknike dhe Financiare duhet të vendosen në një zarf të jashtëm dhe të mbyllen. Ky zarf i jashtëm do të ketë adresën e dorëzimit, emrin e detyrës, emrin e Konsulentit dhe adresën, dhe do të shënohet qartë "MOS HAPNI PARA afatit të fundit të dorëzimit.

 

Tungjatjeta.al

 
Selma, 4 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Spina bifida/Paraplegji.
Me 400 leke në muaj ajo do të fillojë të lëvizë dhe të artikulojë fjalët e para.

 

Emiljano, 2 vjeç
Shqipëri

Vuan nga Paraliza Cerebrale. Me 400 lekë në muaj, ai do të mund të ecë.

Altin, 3 vjeç
Shqipëri

Altini e takojmë në oborrin e shtëpisë… Në muajin Shkurt ai bën 3 vjeç… Ka një buzëqeshje të ëmbël dhe kur qesh sytë e tij të mëdhej i nd

Ana, 15 vjeçe
Shqipëri

Diagnostikuar me Paralizë Cerebrale. Nuk mund te ecë dhe të flasë. Me 400 lekë në muaj do të marrë ndihmë te specializuar!

Donaldi, 10 vjeç
Shqipëri

Gabriela, 15 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga çrregullimet e spektrit të autizmit.
“Me 400 lekë në muaj, unë do të mundem të mësoj gërmat e alfabetit".

Soni, 11 vjeç
Shqipëri

Bruna, 7 vjeçe
Shqipëri

 Diagnostikuar me çrregullime të spektrit të autizmit.

Alesia, 9 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Spina bifida/Paraplegji.
"Me 400 lekë në muaj, unë do të mundem të shkoj në shkollë me makinë."

Ardiani, 8 vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Me 400 lekë në muaj do të mund të ndjekë një plan individual zhillimi, me ekip të specializuar!

Emanueli, 4 vjeç
Shqipëri

Vuan nga Sindroma WEST (Encefalopati Epileptogjene). Me 400 lekë në muaj, ai do të mësojë të qëndrojë ulur

Fjorida, 11 vjeçe
Librazhd

Vuan nga ischemia cerebrale e avancuar.
Me 400 lekë në muaj ajo do të mund fillojë të flasë më qartë.

Arta, 7 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga paraliza cerebrale. Nuk mund të qëndrojë në këmbë për nje kohë të gjatë.

Jasmina, 7 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Sindroma Rett, një sëmundje e rrallë gjenetike që e bën të sëmurin të humbasë të folurën, oreksin, përdorimin e duarve dhe shumë

Oligerta, 14 vjeçe
Shqipëri

Diagnostikuar me Paralizë Cerebrale. Ajo nuk flet, nuk reagon ndaj asgjëje, nuk lëviz asnjë gjymtyrë.

Arjani, 15 vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi fëminor. Ka nevojë për shërbime logopodie.

Irena, 10 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Ka nevojë për trajtim të specializuar.

Sara, 6 vjeçe
Shqipëri

Sara vuan nga Paraliza Cerebrle
​Me 400 lekë në muaj ajo do të marrë fizioterapi dhe do të ndiejë më pak dhimbje trupi.

Marigleni, 9-vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Ka nevojë për seanca logopedie.

Leonora, 16 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Epilepsi e gjeneralizuar. Ka nevojë për seanca logopedie.

Juliani, 12 vjeç
Librazhd

Ai ka probleme me shikimin.
"Me 400 lekë në muaj, unë do të mund të shikoj më mirë".

Elvani, 8 vjeç
Librazhd

Diagnostikuar me autizëm. Me 400 lekë në muaj, do të bëhet e mundur të marrë shërbimet e nevojshme mjekësore!

Klajdi, 11 vjeç
Shqipëri

I diagnostifikuar me Paralizë Cerebrale/Paraplegji.  Me 400 lekë në muaj do mund të marrë seanca fizioterapie për të përmirësuar lëvizjet

Twitter Feed

 

Facebook Feed

 

Jetë në plotësi për çdo fëmijë

Ne punojmë në mbi 

179

komunitete

8

zona të Shqipërisë
përmes programeve

19

Bashki
përmes programeve dhe projekteve

me mbi 60,000

fëmijë

Ne punojmë në

2

Komuna

22

Komunitete

Na Kontaktoni

Shqipëri
  • Rruga “Skënderbej”, Ndërtesa Gurten,
    Kati 2, Tirana, Albania
  • Tel: +355 4 2419601
  • Email: tirana@wvi.org
Kosovë
  • Rruga "Lorenc Antoni|, Nr.38, 10000 Prishtinë, Kosovë
  • Tel: +381 (0)38 221 812

Na Ndiqni